Käyttöehdot ja rekisteriseloste

Palvelu- ja peruutusehdot

Palvelun toteuttaminen:

Varattuasi ajan saat ennen vastaanottoaikaasi sähköpostiisi maksulinkin. Maksaminen vahvistaa ajanvarauksen.

Ajanvaraus katsotaan tilatuksi, kun maksu on saatu. Maksamattomia ajanvarauksia ei toteuteta.

Jos maksu tai ajanvaraus ei jostain syystä onnistu haluamallesi ajankohdalle, joka näkyy ajanvarauskalenterissa vapaana, otathan yhteyttä sähköpostitse.

Maksettuasi saat sähköpostitse hieman ennen vastaanottoaikasi alkua etäyhteyslinkin. Varmistathan rauhallisen kahdenkeskisen keskusteluympäristön, jossa tietoturva toteutuu ja asiasi pysyvät salassa.

Varaathan ajan omalla nimelläsi. Kysyn vastaanotolla vielä tarkemmat henkilö- ja yhteystietosi.

Ajanvarauksen peruuttaminen ja peruutusmaksut:

Maksua ei palauteta peruuttamattomissa ajanvarauksissa.

Ajanvaraus tulee peruuttaa viimeistään 24 tuntia ennen varatun ajan alkua sähköpostitse, muutoin maksu veloitetaan asiakkaalta kokonaisuudessaan.

Ajanvarausta voi siirtää kertaalleen korkeintaan 60 päivän päähän alkuperäisestä. Ilmoita viimeistään 24 tuntia ennen varatun ajan alkua siirtotoiveestasi sähköpostitse. Terapeutti sopii kanssasi uuden ajan. Kerran siirrettyä aikaa ei voi siirtää toistamiseen. Ajanvaraus tulkitaan tällöin käyttämättä jääneenä, eikä maksua palauteta.

Jos psykoterapeutti joutuu peruuttamaan ajanvarauksen, saat tästä sähköpostia. Jos et saa terapeuttiin yhteyttä ajanvarauksesi alettua, tarkistathan, onko terapeutin viesti mennyt sähköpostisi roskapostikansioon. Terapeutista johtuvissa peruutuksissa maksu palautetaan asiakkaalle tai sovitaan sähköpostitse uusi korvaava aika.

Myöhästyminen:

Jos asiakas ei ole paikalla 10 minuutin kuluessa ajanvarauksen alkamisesta, se katsotaan kokonaan menetetyksi. Myöhästymistilanteet ovat asiakkaan vastuulla, ja aika päättyy alunperin varatun ajanvarauksen päättyessä, vaikka yhteys ehdittäisiin aloittaa myöhässä. Sinulla on mahdollisuus varata uusi aika, josta veloitetaan uusi maksu.

Jos terapeutti ei saa omista teknisistä syistään yhteyttä heti asiakkaan ajanvarauksen alettua, terapeutti korvaa asiakkaalle menetetyn ajan tarjoamalla terapiakerran pidennystä vastaavalla teknisiin ongelmiin kuluneella ajalla. Huolehdithan, että puhelinnumerosi sekä sähköpostisi ovat oikein. Etäyhteysongelmissa terapeutti saattaa soittaa sinulle tai käyttää etäyhteysohjelman chattia.

Ajan keskeyttäminen:

Mikäli asiakas ottaa yhteyden päihtyneenä tai käyttäytyy muutoin asiattomasti, terapeutilla on oikeus keskeyttää vastaanotto, eikä maksua näissä tilanteissa palauteta. Samoin toimitaan, mikäli terapeutista näyttää, ettei tietoturva toteudu asiakkaan taholla riittävästi Valviran edellyttämällä tavalla (esim. perhe tai muut ulkopuoliset kuuntelemassa keskustelua).Potilasturvallisuus ja luottamuksellisuus: 

Psykoterapeutti on terveydenhuollon ammattihenkilönä vaitiolovelvollinen, joten keskustelut ovat luottamuksellisia eikä niistä luovuteta tietoja kolmansille osapuolille, kuten markkinointiin.

Potilastiedot ovat salassapidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 §) ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon.

Ajanvarauksissa käytössä on sähköinen rekisteri, joka sisältää asiakkaan itsensä syöttämät ajanvaraustiedot. Terapiakäyntien sisällöt ja muut henkilötiedot terapeutti kirjoittaa käsin eli kyseessä on manuaalinen rekisteri, eikä keskusteluiden sisältöjä liitetä mihinkään sähköiseen järjestelmään. Rekisterit säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa.

Tarkemmin, ks. rekisteriseloste.

Todistukset ja lausunnot:

Psykoterepeutti ei ole lääkäri. Psykoterapeutti ei voi kirjoittaa sairauslomaa eikä määrätä lääkityksiä, joten näissä asioissa hakeudu lääkärille. Psykologisiin ongelmiin perehtynyt lääkäri on psykiatri. 

Tästä psykoterapiapalvelusta ei ole mahdollisuutta tilata todistuksia ja lausuntoja, eikä psykoterapeutti ota kantaa/todista huoltajuuskiistoissa. Tällaisissa asioissa voit kääntyä kuntasi terveydenhoitopalveluiden puoleen.

Akuutit kriisitilanteet:

Tämä ei ole päivystyspalvelu. Jos tarvitset välittömästi apua psyykkisessä tai fyysisessä hätätilanteessa, käänny paikallisen päivystävän sairaanhoidon puoleen.

Voit varata ajan sellaisissa akuuteissa psyykkisissä kriisitilanteissa, joiden kanssa pystyt odottamaan ajanvarauksen toteutumista. Tällainen voi olla esimerkiksi erouhkan tuoma ahdistus.

Hinnaston soveltaminen:

Psykoterapeutin vastaanottohintaan ei lisätä ALV:ta. Psykoterapia on terveydenhuollon veroton palvelu (AVL 34-36 §) ja palveluiden hinnat ovat hinnastossa kokonaisuudessaan nähtävillä.

Hinnasto on voimassa toistaiseksi ja saattaa muuttua. Jo maksetut vastaanottokäynnit toteutetaan asiakkaan maksamalla hinnalla, vaikka hinnasto vaihtuisikin ajanvarauksen ja vastaanoton toteutumisen välillä.

Terapeutti soittaa ainoastaan suomalaisiin liittymiin. Puheluun vastaamisesta ja asiakkaan omasta netin- ja laitteiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kulut ovat asiakkaan vastuulla. Tarkistathan hinnat puhelin- ja nettioperaattoreiltasi.

Ongelmatilanteet:

Olethan mahdollisissa ongelmatilanteissa yhteydessä välittömästi palveluntuottajaan sähköpostitse (psykoterapiaa.net@gmail.com), niin yritetään ratkaista ongelmat yhdessä. Vastaamme sähköposteihin yleensä 1-2 arkipäivän kuluessa, viikonloppuisin ja loma-aikoina vastaukset kestävät kauemmin. 

Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä Psykologipalvelut Sara:n rekisteri- ja tietosuojaseloste perustuu seuraaviin lakiin ja säädöksiin:

Henkilötietolaki (523/1999, 10 ja 24 §),

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu laki (559/1994, 16 §),

Potilaan asemasta ja oikeuksista annettu laki (785/1992, 12 ja 13 §)

Sosiaali-ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä (298/2009)

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)

Laadittu 20.08.2018.

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava henkilö

Psykoterapiaa.net

Sähköposti: nettipsykoterapeutti@gmail.com

2. Rekisterin nimi

Psykoterapiaa.net asiakasrekisteri 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Psykoterapiaa.net tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679)  sekä  nykyisen  Henkilötietolain  (523/1999)  mukaisesti.  Terveydenhuollon  ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 16 §:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuus on laatia ja säilyttää potilasasiakirjat. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12 §:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön    on    merkittävä    potilasasiakirjoihin    potilaan    hoidon    järjestämisen,    suunnittelun, toteuttamisen    ja    seurannan    turvaamiseksi    tarpeelliset    tiedot.    Potilasasiakirjojen    laatimisesta    ja säilyttämisestä    on    säädetty    tarkemmin    sosiaali-ja    terveysministeriön    asetuksella    (298/2009).

Potilasasiakirjojen  ensisijaisena  tehtävänä  on  auttaa hoitavaa tahoa suunnittelemaan, toteuttamaan ja seuraamaan potilaan hoitoa ja varmistaa hoidon laatua. Potilasrekisteri mahdollistaa myös terveydenhuollon ammattihenkilöstön valvontaa.  

4. Rekisterin tietosisältö

Potilasasiakirjoihin merkitään vain potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Potilaskertomukseen kirjataan seuraavia tietoja:

1) potilaan nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot;

2) jokainen hoitotapahtuma (puhelu, sähköposti tms.) ja sen sisältö tiivistettynä

3) merkinnän tekijän nimi ja merkinnän ajankohta;

Lisäksi kerätään tiedot henkilön tilaamista palveluista sekä laskutustiedot

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Rekisteriin merkitään kuitenkin ainoastaan se tieto, joka on olennaista hoidon seurannan ja suunnittelun kannalta.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Potilastiedot ovat salassapidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 §) ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon.

Potilastietoja  luovutetaan  tarvittaessa ainoastaan  toiselle  terveydenhuollon  palvelujen  antajalle  potilaan  terveyden  ja sairaanhoidon järjestämiseksi  ja  toteuttamiseksi.  Luovutuksen  tulee  perustua  joko  potilaan  antamaan suostumukseen,  potilaslain  13  §:n  3  momentin  3  kohtaan  tai  muuhun  luovutuksen  oikeuttavaan  lain säännökseen

Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Salassapitovelvollisuus säilyy palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen. Kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten  estämättä  ilmoittamaan  kunnan  sosiaalihuollosta  vastaavalle  toimielimelle,  jos  he ovat  tehtävässään  saaneet  tietää  lapsesta,  jonka  hoidon  ja  huolenpidon  tarve,  kehitystä  vaarantavat olosuhteet    tai    oma    käyttäytyminen    edellyttää    mahdollista    lastensuojelun    tarpeen    selvittämistä (Lastensuojelulaki 417/2007 25 §). Ilmoitus on tehtävä viipymättä.

Potilastietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

MANUAALINEN AINEISTO

Potilasrekisteriin   tallennettavat   tiedot ovat   säädetty   Potilaan   asemasta   ja   oikeuksista   annetun   lain (785/1992) 13 §:n mukaan salassa pidettäviksi ja Henkilötietolain (523/1999) 32 §:n mukaan suojattaviksi. Potilastietoja  voivat  käyttää  ainoastaan  asianomaisessa  toimintayksikössä  potilaan  hoitoon tai  siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa lukitussa kaapissa.

SÄHKÖINEN AINEISTO

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta tahoilta säilyttämällä asiakirjoja salasanalla suojatussa ulkoisessa kovalevyssä, joka säilytetään lukitussa tilassa.

Potilastietoja säilytetään STM:n asetuksen 298/2009 mukaan.

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa ja korjata hänestä tallennettuja tietoja, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).